Soutěž

Kontaktní formulář

PRAVIDLA SOUTĚŽE – Materiál za korunu

Tento dokument upravuje pravidla SOUTĚŽE „Materiál za 1 Kč“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky.

Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech soutěže určené účastníkům soutěže je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem, který je jediným závazným dokumentem upravujícím pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“). Pravidla soutěže mohou být kdykoli změněna formou písemných dodatků.

Soutěž je určena pro všechny, kdo za stanovených podmínek nakoupí materiál od dodavatele TopStone. Tzn. Přímý nákup u nás na prodejně (Na Dolech 4072/6 Jihlava), prostřednictvím objednávky realizace či závazné objednávky samotného materiálu bez práce. Nabízený materiál je dostupný z našeho webu www.stavitelstvimb.cz nebo u dodavatele www.topstone.cz, materiál je třeba objednat přes e-mail: vidlakova@stavitelstvimb.cz nebo info@stavitelstvimb.cz.

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Stavitelství MB, s.r.o., se sídlem Plandry 50, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, identifikační číslo: CZ27701409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 53085 (dále jen „Stavitelství MB“ nebo „pořadatel“).

Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 20.4.2023 00:00:00 hod. do 20.6.2023 23.59.59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání“).

  1. Účast na soutěži

Soutěže se může zúčastnit

  1. každá fyzická osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem na území České republiky, která je svéprávná (má způsobilost k právnímu jednání)
  2. nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splňuje podmínky účasti na soutěži (dále jen „účastník soutěže“). Podmínkou účasti kterékoliv osoby na soutěži je, aby soutěžní nákup byl učiněn za standardních podmínek. (tzn. nikoliv v rámci velkoobchodní nabídky). Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k firmě. Do soutěže nebudou zařazeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že taková osoba splní podmínky pro získání výhry v soutěži v rozporu s pravidly soutěže, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestává se výhercem a právo na výhru ji nevznikne. Výhra v takovém případě propadne ve prospěch Stavitelství MB, která je oprávněna rozhodnout o dalším využití výhry, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Rozhodnutí Stavitelství MB je v takovém případě konečné. Účastník soutěže bude vyloučen také v případě, že Stavitelství MB zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení nebo softwarového vybavení webových stránek včetně serveru, na kterém soutěž probíhá. Účastník soutěže nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení nebo softwarového vybavení webových stránek a/nebo serveru, na kterém soutěž probíhá, či narušovat nebo ohrožovat jejich provoz.
  1. Podmínky soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti účastníci, kteří za podmínek uvedených v těchto pravidlech:

  1. jednorázově nakoupí materiál značky TopStone (soutěžní nákup)

Výhry „Materiál za 1Kč“ v soutěži budou slosovány po skončení soutěžního termínu: – slosování 21.6.2023.

Soutěžní nákup lze provést:

  1. přímo na prodejně, nebo prostřednictvím zadání poptávky na www.stavitelstvimb.cz nebo
  2. zasláním závazné objednávky na vidlakova@stavitelstvimb.cz nebo info@stavitelstvimb.cz

Slosování soutěže se může zúčastnit ten, kdo v době konání a místě konání soutěže jednorázově nakoupil a řádně uhradil soutěžní nákup.

V průběhu registrace je účastník požádán o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů na dobu nezbytně nutnou pro potřeby vyhodnocení soutěže, předání cen výhercům a souvisejících činností a povinností vyplývajících z právních předpisů (např. daňové povinnosti).

Udělení tohoto souhlasu je podmínkou účasti účastníka v soutěži. Účastník soutěže může svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů kdykoli písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty zasláním sdělení na adresu: info@stavitelstvimb.cz nebo doručením písemného odvolání souhlasu na adresu Stavitelství MB, s.r.o. Plandry 50, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou. Odvolá-li účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže, předání cen výhercům a souvisejících činností, pak tím jeho účast v soutěži končí a účastník soutěže ztrácí nárok na výhru v soutěži (a to i pokud by mu nárok při splnění ostatních podmínek soutěže vznikl).

Stavitelství MB vede seznam všech registrovaných účastníků soutěže v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (článek VIII. pravidel soutěže).

Soutěž „Materiál za 1 Kč“, sponzorovanou pořadatelem soutěže Stavitelství MB. Cena představuje peněžitou částku v Kč odpovídající hodnotě výhercem objednaného materiálu, zboží, které je součástí soutěžního nákupu vč. DPH, jehož registrační číslo bylo vylosováno, nejvýše však částku čtyřicet pět tisíc korun českých (45.000 Kč). Nejpozději se slosováním cen „Materiál za 1 Kč“ pořadatel soutěže oznámí i výherce vedlejších výher poukazy na materiál v hodnotě 1.500 Kč dle „šťastného pořadí“. Výherce výhry „šťastného pořadí“ získává výherní kupón na slevu 1500 Kč z dalšího nákupu zboží z aktuálního sortimentu TopStone při splnění podmínky minimální hodnoty takového nákupu 3.000 Kč vč. DPH s dobou platnosti do 30.12.2023.

  1. Určení výherce

Výherci cen „Materiál za 1 Kč“ v soutěži budou určeni slosováním provedeným pořadatelem Stavitelství MB. Slosování bude provedeno za účasti komise složené ze zástupců Stavitelství MB a společnosti TopStone. Slosování výherců cen „Materiál za 1 Kč“ proběhne 21.6.2023 ve 13:00. Slosování výherců cen „Materiál za 1 Kč“ bude provedeno s využitím služeb elektronického generátoru náhodných čísel – elektronického systému RANDOM.ORG dostupného na internetové adrese https://www.random.org/integers/ (dále jen „elektronický slosovací systém“). Po uplynutí doby trvání soutěže budou slosovány veškeré objednávky zaslané účastníky soutěže, kterým bylo přiřazeno registrační číslo, tak, že v elektronickém slosovacím systému bude vygenerována sestava 16 vylosovaných náhodných čísel z daného intervalu registračních čísel (1x hlavní výhra materiál za 1 Kč a 15 výherců poukázek na 1500 Kč). Takto vylosovaná registrační čísla jsou výherní a osoby, o jejichž registraci se jedná, jsou výherci cen „Materiál za 1 Kč“. Bude-li mezi těmito vylosovanými registračními čísly neplatná registrace nesplňující podmínky soutěže či prázdná pozice z důvodu předchozího vyloučení registrace ze soutěže, nebude toto vylosované číslo bráno v úvahu, a pořadatel soutěže provede náhradní slosování v podobě vygenerování nového náhodného čísla, jímž bude určen náhradní výherce ceny „Materiál za 1 Kč“. Výhercem vedlejších výher soutěže dle „šťastného pořadí“ registrace je účastník soutěže, jehož registraci bylo přiřazeno náhodné číslo jako 2. – 16.

VII. Předání výhry

Každý výherce cen „Materiál za 1 Kč“ bude telefonicky kontaktován ze strany pořadatele Stavitelství MB do deseti (10) dnů od slosování za účelem domluvy předání ceny „Materiál za 1 Kč“. Pořadatel Stavitelství MB každému výherci nabídne jeden řádný a jeden náhradní termín předávání cen. Výherce ceny „Materiál za 1 Kč“ je povinen bezodkladně potvrdit pořadateli svou účast na jednom z navržených termínů. Nepotvrdí-li výherce termín účasti nebo si cenu ve stanovený termín nepřevezme, nárok na výhru zaniká a výhra propadne ve prospěch Stavitelství MB, která je oprávněna rozhodnout o dalším využití výhry, včetně provedení nového slosování o tuto výhru dle postupu uvedeného výše. Ceny odpovídající výhře „Materiál za 1 Kč“ budou výhercům předány způsobem, který určí Stavitelství MB. Výherce výslovně bere na vědomí, že nárok na předání výhry „Materiál za 1 Kč“ vzniká pouze vylosovanému účastníkovi, který se dle pokynů pořadatele Stavitelství MB, vyjádří souhlas se všemi podmínkami soutěže (včetně dále uvedeného souhlasu s pořízením foto, audio a video záznamu a jeho použití pro další marketingové aktivity pořadatele Stavitelství MB na dobu tří roků) a poskytne součinnost pro předání výhry. V případě výher „Materiál za 1 Kč“, které jsou tvořeny peněžními částkami, bude při předávání předáván certifikát představující výhru. V případě výhry bude částka výhry poukázána výherci bezhotovostně bankovním převodem na účet výherce u banky licencované ČNB, který výherce pro tento účel pořadateli soutěže písemně sdělí. Nezbytnou podmínkou vzniku nároku výherce na výhru je také udělení písemného souhlasu s tím, že pořadatel Stavitelství MB je oprávněn z předávání cen pořídit audio a video záznamy a foto záznamy a tyto je oprávněn bez dalšího volně užít pro své marketingové účely všemi způsoby užití (mj. na svých webových stránkách a na sociálních sítích, na sociálních sítích jako např. Facebook a na propagačních a reklamních materiálech) a dále souhlasu s tím, že pořadatel Stavitelství MB bude oprávněn zveřejnit jméno a obec bydliště výherce. V případě, že se výherce z jakýchkoli důvodů předávání cen, nárok na výhru mu nevznikne, cena propadne pořadateli Stavitelství MB, který provede nové slosování o tuto výhru dle postupu uvedeného v těchto pravidlech. V případě vedlejších výher soutěže dle „šťastného pořadí“, kde výhru tvoří výherní kupón na slevu bude příslušný výherní kupón na slevu při nákupu zboží zaslán výherci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce.

VIII. Ochrana osobních údajů a zpracování osobních údajů

Účastník soutěže objednáním zboží uděluje souhlas pro zpracování osobních údajů pořadatelem Stavitelství MB, a to pro účely realizace soutěže, slosování, určení výherců a předání výher. Osobní údaje jsou poskytovány zcela dobrovolně a účastník soutěže nemá žádnou povinnost osobní údaje poskytovat. V případě, že účastník soutěže odmítne osobní údaje poskytnout, není pořadatel Stavitelství MB toto odmítnutí, jakkoliv sankcionovat, účast účastníka soutěže v soutěži však zaniká. Případné námitky proti zpracování osobních údajů kupujícího je nutno uplatnit u Stavitelství MB. V případě uplatnění námitky proti zpracování nebude Stavitelství MB osobní údaje nadále zpracovávat s výjimkou prokázání závažných oprávněných důvodů pro zpracování, vyplývajících z čl. 21 GDPR. Účastník je oprávněn podat stížnost, týkající se zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem 170 00 Praha 7, Pplk. Sochora 27, www.uoou.cz. Podrobnější pravidla ochrany osobních údajů upravují Pravidla ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel.

  1. Další podmínky soutěže

Při zrušení objednávky bude zákazníkovi fakturován stornopoplatek 55 % z ceny zboží/ materiálu. Pořadatel Stavitelství MB si vyhrazuje právo a možnost doplnit soutěž o slosování dalších mimořádných cen, přičemž bude postupováno obdobně dle podmínek a pravidel této soutěže. V takovém případě Stavitelství MB zveřejní dodatek těchto pravidel s uvedením podrobností o takových mimořádných slosováních a cenách, které vhodným způsobem zveřejní. Pořadatel Stavitelství MB si vyhrazuje právo soutěž kdykoli prodloužit, zkrátit, odložit, přerušit nebo ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla soutěže po celou dobu jejího trvání s účinností od uveřejnění takového oznámení o ukončení soutěže na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.stavitelstvimb.cz, a to bez udání důvodu a bez stanovení náhrady. Pořadatel Stavitelství MB je oprávněn po celou dobu trvání soutěže všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě pochybností či sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce takto spojené se soutěží. Stavitelství MB je oprávněn vyloučit ze soutěže účastníka, který porušuje pravidla soutěže, a to bez náhrady nákladů, náhrady škody či jiné újmy, která by účastníkovi mohla vyloučením ze soutěže eventuelně vzniknout. Případné námitky účastníka soutěže proti rozhodnutí Stavitelství MB nebo proti průběhu soutěže lze zaslat písemně na adresu Stavitelství MB po dobu trvání soutěže a nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brát v potaz. Stavitelství MB si vyhrazuje právo rozhodnout o případných námitkách s tím, že rozhodnutí Stavitelství MB je konečné. Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak jako vyplácení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Stavitelství MB neodpovídá za vady na výhře, půjde-li o jinou výhru než peněžní částku. Výherce není oprávněn reklamovat vady na výhře u Stavitelství MB, ani u partnerů soutěže. Stavitelství MB však výherci poskytne součinnost, aby výherce sám mohl uplatnit práva ze záruky za výhru, pokud záruka za výrobek trvá. Stavitelství MB si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výher, a to zejména v případě, že deklarované ceny nebudou poskytnuty třetí osobou (dodavatelem) tak, aby mohly být výhercům v souladu s těmito pravidly předány.

Kontaktní údaje společnosti:

Adresa pro doručování: Na Dolech 4072/6 Jihlava 586 01,

Adresa elektronické pošty pro účely: info@stavitelstvimb.cz

Úplná pravidla soutěže jsou uveřejněna na webových stránkách provozovaných Stavitelství MB umístěných na adrese www.stavitelstvimb.cz  a na propagačních a reklamních materiálech Stavitelství MB. Zkrácené znění pravidel soutěže určené účastníkům soutěže je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem, který je jediným závazným dokumentem upravujícím pravidla soutěže. 1. Pravidla ochrany osobních údajů. na www.stavitelstvimb.cz

V Jihlavě dne 20.4.2023

Za společnost Stavitelství MB, Roman Mutl – jednatel.

Podmínky užívání | Všeobecné obchodní podmínky

© 2022 Stavitelství MB | Jelen Studio webdesign