Podmínky užívání

Obecná ustanovení Provozovatelem internetových stránek www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cz je právnická osoba Stavitelství MB, s.r.o. se sídlem Plandry 50, Vyskytná nad Jihlavou 588 41, IČ 27701409 (dále jen Provozovatel).

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cz (dále jen Podmínky). Internetové stránky www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že při používání stránek www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.czse bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cznebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cz , které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedené jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.uberana.cz.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.stavitelstvimb.cz a www.mb-umyto.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 20.8.2012.

© 2022 Stavitelství MB | Jelen Studio webdesign